Vragen, zorgen en klachten

Het kan voorkomen dat u zich zorgen maakt of klachten heeft over dingen die op school gebeuren. Het is belangrijk dat u hier niet te lang mee rond blijft lopen.

Als u zich zorgen maakt over de gang van zaken in de groep van uw kind of over uw kind zelf, kunt u het  beste allereerst contact opnemen met de leerkracht van uw kind. Als dat niet tot een gewenst resultaat leidt, kunt u vervolgens contact opnemen met de directie of de vertrouwenspersoon van de school.

Als het probleem dan nog niet is opgelost, kunt u zich wenden tot één van de externe vertrouwenspersonen of een klacht indienen bij PROO Leiden of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.  

In het kader van de Wet op het Primair Onderwijs heeft PROOLeiden-Leiderdorp een klachtenregeling opgesteld en vastgesteld. Volgens deze wetgeving kunnen ouders en leerlingen klachten indienen over gedragingen en beslissingen of het nalaten daarvan van het bevoegd gezag en het personeel. Het klachtrecht heeft een belangrijke signaalfunctie met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs. Door de klachtenregeling ontvangen het bevoegd gezag en de school op eenvoudige wijze signalen die hen kunnen ondersteunen bij het verbeteren van het onderwijs en de goede gang van zaken op school. Het protocol kunt u met de volgende link downloaden:

Klachtenregeling 2020 def.docx

De Viersprong in beeld

Powered by BasisOnline